Kaushik, S. B., Defence Laboratory, Jodhpur, India