Bhatnagar, P. K., Defence Laboratory, Jodhpur, India