Das, Ghanshyam, Defence Laboratory, Jodhpur, India