Lahiri, Samir Kumar, Indian Institute of Technology Kharagpur, Kharagpur, India