Duan, Zhuo-Ping, Beijing Institute of Technology, Beijing, China