Ou, Zhuo-Cheng, Beijing Institute of Technology, Beijing, China