Wang, Zhong Qi, Beijing Institute of Technology, Beijing, China