Denggui, Wang, Beijing Institute of Technology, Beijing, China