Feng, Shun-shan, Beijing Institute of Technology, Beijing, China