Wang, Shu-Shan, Beijing Institute of Technology, Beijing, China