Hu, Shaoqiao, Beijing Institute of Technology, Beijing, China