WEI, Ji-feng, Beijing Institute of Technology, Beijing, China