Liang, Huimin, Beijing Institute of Technology, Beijing, China