Huang, Guang-yan, Beijing Institute of Technology, Beijing, China