Ravindran, V.K., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India