Krishnamurthy, V. N., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India