Krishnan, T. E., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India