Sankari, S.S. Uma, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India