Muthiah, Rm., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India