Nair, R. Vikraman, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India