Ammal, R. Anandavally, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India