Nair, Praveen, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India