Varkey, P. M., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India