Ravindran, M., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India