Chandrabhanu, K. S., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India