Thanki, K. P., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India