Krishnan, K., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India