David, John, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India