Kartha, C. B., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India