Bhaumik, B.C., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India