Kumar, B. C., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India