Hariharanath, B., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India