Saiam, Abdul, Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India