Kurian, A. J., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India