Rajendran, A. G., Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram, India