Bandyopadhyay, Sri, University of New South Wales, Sydney, Australia