Gaur, Madhukar, Banaras Hindu University, Varanasi, India