Saha, H., Jadavpur University, Kolkata-700 032, India