Chauhan, Ghanshyam S, Himachal Pradesh University, Shimla, India