Gupta, Bhaskar, Jadavpur University, Kolkata, India