Zhongcai, Yuan, Hefei Electronic Engineering Institute, Hefei, China