Ando, Yoshinori, Meijo University, Shiogamaguchi, 1-501, Tempaku-ku, Japan