Lei, Xu, Tianjin Polytechnic University, Tianjin, China