Bo, Xu, Hefei Electronic Engineering Institute, Hefei, China