Chen, Xiyuan, Southeast University, Jiangsu, China