Zhan, Xingqun, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai, China