Fu, Xiaoning, School of Electromechanical Engineering, Xidian University, Xi’an-710 071, China