Song, Xiaolan, Nanjing University of Science & Technology, Nanjing-210 094, China