Krishnamurthy, V. N., Vikram Sarabhai Space Centre, Trivandrum, India