Vaithiyanathan, V., SASTRA University, Thanjavur, India